Történet

A KMV múltja, jelene és jövője

Ötvenhat éves a Középiskolások Mûvészeti Vetélkedõje. Megszervezésének ötlete 1966/67-re vezethetõ vissza, amelyet Kartag Nándor, az óbecsei Gimnázium akkor induló magyar nyelvû osztályának tanulója vetett fel. Az akkor alakult gimnáziumi önképzõkör ugyanis igen jó kapcsolatba került a zentai gimnázium már mûködõ önképzõkörével. Az ötletet az akkori tanárok is (elsõsorban Bagi Ferenc magyar nyelv és irodalom tanár) felkarolták, és 1967-tõl beindult a vetélkedés. Az akkori Ifjúsági Szövetség becsületére váljon, hogy a maga módján a kezdeményezés mellé állt. Vállalta a szervezést, sõt az ifjúsági otthont a vetélkedõ szervezésére bocsátotta. Az elsõ évben csak a gimnazisták vehettek részt versmondásban és irodalmi versenyágban. 1968-tól bõvült a mûfajok és a résztvevõk tábora is, már valamennyi magyar nyelven is oktató középiskola diákjai részt vettek a vetélkedõn. A következõ évek a folytonos bõvülést hozták. Elõbb a képzõmûvészeti ág, majd a hangszerszólisták is csatlakozhattak. A versmondásból vers, és prózamondás lett, majd az 1970-es évektõl a más nemzetiségû diákok is bekapcsolódtak. Magyarul mondtak prózát, verset. Beindult a színjátszók vetélkedõje is. Elõbb újvidéki, késõbb, szabadkai majd végül zentai helyszínnel. Topolyán néprajzi tárgyú rendezvényt tartottak. A zenei vetélkedõt 1976. folyamán beszüntették, 1979-ben viszont beindult a mûfordítók vetélkedõje – pályázata. 1990-tõl népzenei vetélkedõ indult, amelynek házigazdája a temerini Szirmai Károly Magyar Mûvelõdési Egyesület. A színjátszók vetélkedõjének lebonyolítását a zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ vállalta. Ez az ág a 2000-es években filmmûvészeti vetélkedõvel is bõvült.

A zentai Városi Múzeum és a Kiss Lajos Néprajzi Társaság bonyolítja a néprajzi vetélkedõt. A mûfordítói vetélkedõt a HÍD Irodalmi Folyóirat égisze alatt rendezik. Elõször Adán szervezték meg a megzenésített versek vetélkedõjét, majd hosszabb szünet után ez a versenyág Óbecsére került.

A vetélkedõ az eltelt negyven év alatt számos változáson és bizony megpróbáltatáson is átment, de a kitartó szervezõknek, középiskolai tanároknak, és a középiskolásoknak köszönhetõen fennmaradt. A vajdasági magyar középiskolások legfontosabb, az sem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az itteni magyarság legfontosabb rendezvénye. A magyar, többnyire értelmiségi pályára készülõ középiskolások elsõ jelentõs, iskolán kívüli megmérettetése. Dr Bori Imre egyetemi tanár, aki többször vállalat szerepet az irodalmi verseny zsûrijében is, 1969.V.11.-én a Magyar Szóban közölt publikációjában egyebek között leszögezte:

„A becsei kezdeményezés pezsgést vitt a középiskolásaink ellankadt szellemi életébe, s nem pusztán tanárokat angazsált, hanem a diákságot is, amely valójában letéteményese az egész szellemi konstitúciónak, s végeredményben rajta áll, vagy bukik kultúránk és létünk is a nap alatt.”

A vetélkedõre a legnagyobb veszély 1972 és 1975 között leselkedett, amikor az akkori politikai kör a Szocialista Szövetség és a Szocialista Ifjúsági Szövetség tartományi vezetése azon volt, hogy az általuk egynemzetiségûnek minõsített vetélkedõ helyett, szervezzék meg a Vajdaság nemzetei és nemzetiségei középiskolásainak együttes vetélkedõjét. Szerencsére ez elmaradt. Óbecse ugyan nem zárkózott el egy minden nemzetiség körében megszervezendõ külön-külön vetélkedõ, majd egy mindent összegezõ gálamûsor megszervezésétõl, de ezt senki nem karolta fel. Így aztán a Középiskolások Mûvészeti Vetélkedõje, a népszerû KMV meg maradt olyannak amilyennek elindítói elképzelték, illetve az utánuk jövõ nemzedékek formálták, fejlesztették. 1980 és 1989 között Horvátországból és Szlovéniából is voltak résztvevõi. Ilyen formában egyedülálló a Kárpát-medencében és nem csak az anyaországban, hanem mindenütt ahol magyarok élnek fel is figyeltek rá. Idõközönként magyarországi, erdélyi vendégdiákok is ellátogatnak Óbecsére a gálamûsorra. A KMV-t rendszeresen felkeresik Óbecse testvérvárosainak, Szekszárd, Csíkszereda, Galánta, újabban Csongrád városok küldöttségei.

Az 1990-es évek végén a szekszárdi II. Béla Gimnázium beindította a Kárpát Medencei Középiskolások Mûvészeti Találkozóját, amelyen felvidéki, erdélyi, magyarországi és vajdasági középiskolások (a KMV több mûfajának gyõztesei) vettek részt. Ez azonban négy rendezvény után megszûnt. A KMV nem csak a szó szoros értelmében vett vetélkedést, megmérettetést jelenti, a körzeti versenyektõl az ágazati vetélkedõkön át egészen az óbecsei döntõig kiváló alkalmat és lehetõséget nyújt arra, hogy középiskolásaink együtt lehessenek, ismerkedjenek, társalogjanak és a szó nemes értelmében szórakozzanak. Ezt a célt szolgálják a kísérõrendezvények (a táncház, koncert, városnézés, stb.).

A vetélkedõ szervezésében az évek, évtizedek során nagyon sokan vettek részt, szerte a tartományban, Óbecsén és az ágazati vetélkedõk színhelyein. Errõl a munkáról erõfeszítésrõl nyilvánvalóan egy hosszabb publikációban, monográfiában kell majd bõvebben írni, mintahogyan foglalkozni kell mindazzal, amit ez a vetélkedõ nyújtott. Értékelni kell, hogy a mai szellemi életünk és a határon túli szellemi és tudományos életünk hány jeles személyisége tekintheti magát vetélkedõjének. A KMV jelentette számukra az elsõ komolyabb megpróbáltatást, hozta az elsõ jelentõsebb sikerélményt, adott irányt további pályájuk felé.

A negyven éves vetélkedõ ma a következõ formában, mûfajokban várja a középiskolás fiataljainkat: a körzeti versenyeket Óbecsén, Zentán, Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Kanizsán, Zomborban, Nagybecskereken szervezik meg. A döntõ Óbecsén van. Pénteken és szombaton vetélkedések vannak az adott mûfajokban, szombaton este KMV rockkoncert van, vasárnap pedig a gála, ahol bemutatkoznak a legjobbak.

A KSZV-t (Szín- és fimmûvészeti vetélkedõ) Zentán szervezik meg. A KNV-t (a népzenei és néptánc vetélkedõt) Temerinben.

A KMV a fentebb említett mûfajok mellett a következõ mûfajokat öleli fel: novella, vers, publicisztika, értekezõ próza, humoreszk, megzenésített versek, anyanyelvi vers- és prózamondás, a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása, drámai monológ elõadása, néprajz, képzõmûvészeti vetélkedõ (rajz, grafika, fotó, plakát..) mûfordítás, és forgatókönyvírás.

Lajber György

A KMV szervezõi voltak:
1967 – Kartag Nándor,
1968-1978 – Bagi Ferenc,
1979-1996 – Varnyú Ilona,
õt Sági Verona és Beretka Ferenc segítették (1979-1982)
1997-2006 Börcsök László, Lajber György
(Gerold László, Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000), 163-164 old., Forum könyvkiadó, Újvidék, 2001)

A Középiskolások Mûvészeti Vetélkedõje 2003-ban a vajdasági magyar irodalmi életben végzett kiemelkedő tevékenységéért járó Szenteleky Kornél Irodalmi Díjban részesült.

A Középiskolások Mûvészeti Vetélkedõje 2014-ben Óbecse Község díjában részesült, azokért az eredményekért amelyet a művészet, a társadalmi fejlődés és a község tekintélyének növelése érdekében valósított meg.